Vojtova metoda

Vojtova metoda neboli metoda reflexní lokomoce je diagnostický a terapeutický systém představující ucelený pohled na pacienta.

Prof. MUDr. Václav Vojta, dětský neurolog, ji začal rozvíjet v 50. letech 20. století a z počátku byla využívána zejména v terapii starších dětí s rozvinutou formou dětské mozkové obrny. Po emigraci v roce 1968 působil v Německu nejprve v Kolíně nad Rýnem a později v Dětském centru v Mnichově, kde svůj diagnostický a terapeutický postup dále rozvíjel a jeho metoda se začala uplatňovat i u nižších věkových kategorií. Nejlepší výsledky jsou dosahovány u dětí, které jsou zařazeny do terapie během prvních 3 měsíců života. Vojtova metoda umožňuje velmi časně odhalit ohrožení dítěte hybnou poruchou a aplikací terapie předcházet nebo alespoň minimalizovat klinické projevy hybného postižení. Aby metoda neustrnula ve vývoji, zajišťuje Mezinárodní Vojtova společnost (IVG) sídlící v Siegenu v Německu. Trend jejího rozvoje v posledních letech spočívá zejména v práci na přístupu k dítěti a komunikaci s ním. Dítě je bráno v terapii jako partner a snahou je, aby bylo terapií co nejméně psychicky zatíženo.

Mezi principy Vojtovy metody patří globalita, kdy všechny části těla jsou na sobě závislé a nelze je oddělit. Má lokomoční charakter, tj. pohyb někam směřuje a končetiny se objevují ve fázi opory i kroku, tak jak je využíváme i při spontánním pohybu. Pohyby jsou automatické, tj. vzniklé nezávisle na vědomí člověka tedy na jeho vůli. Obsahuje vrozené, geneticky zakódované modely, ke kterým v průběhu terapie odblokováváme cestu, aby je CNS mohl použít i při vědomém pohybu.

Poskytuje jedinci základní motorický program, tj. stavební kameny vedoucí až ke stoji a samostatné chůzi a tvoří tak i předpoklad k rozvinutí dalších motorických funkcí jako je např. řeč nebo psaní.

 

Koncept obsahuje 3 terapeutické modely

  • Reflexní plazení – model aktivovaný z polohy na břiše
  • Reflexní otáčení – model aktivovaný z polohy na zádech a vedoucí přes polohu na boku do polohy na čtyřech a lezení vpřed
  • 1. pozice – model aktivovaný z polohy na kolenou

 

Při terapii, tj. aktivaci modelu využíváme přesně definované výchozí polohy a tlaku do spoušťových zón. Zón pro aktivaci v reflexním plazení a 1. pozici je devět a to na končetinách, trupu a pánvi. Pro reflexní otáčení se v poloze na zádech používá zóna na hrudníku a v poloze na boku zóny na trupu, pánvi a končetinách. Tlak do zón má vždy přesně daný směr. Při terapii současně využíváme kombinaci více zón, což urychlí aktivaci pohybového vzoru. Zároveň je nutné zóny aktivovat po určitý čas, aby došlo k zesílení a rozšíření vznikajícího provokovaného pohybu.

Měkké techniky a mobilizace

Jedná se o komplexní diagnostický a léčebný postup, který prostřednictvím práce v oblasti měkkých tkání a kloubů ovlivňuje funkci pohybového aparátu.

Měkké techniky obnovují schopnost měkkých tkání (kůže, podkoží, facií, svalů a jejich úponů) se protahovat a posouvat vůči sobě ve všech vrstvách. Cílem mobilizací je odstranění kloubních blokád a obnovení pohyblivosti kloubů, včetně tzv. kloubní vůle a tím zajištění potřebného rozsahu pohybu.

Klappovo lezení

Metodu založil německý ortoped Rudolf Klapp. Jedná se o lokomoci v kvadrupedální pozici - lezení po čtyřech. Princip spočívá v rozložení páteře mezi 4 body opory se současnou lokomocí - lezením. Takto dochází k rotabilitě a protažení páteře s posílením svalového korzetu.

Cvičení má jasně daná pravidla, např. že pohyb začíná v přesně nastavené výchozí pozici, měl by být pomalý, plynulý s tlakem končetin do podložky s napřímeným držením celé páteře, aj. Cvičením se celkově zlepšuje držení páteře, dochází k posílení svalového korzetu.

Indikace:

  • skoliózy
  • vadné držení těla
  • funkční poruchy pohybového aparátu
  • posílení svalového korzetu
  • svalové dysbalance

Kinesiotaping

Metoda používá dobře prodyšné elastické pásky, které se lepí na kůži. Autorem techniky a vynálezcem těchto elastických tapů je japonský lékař Kenzo Kase a počátky jeho metody sahají až do roku 1973.

Kinesiotapem se oblepují přímo svaly nebo se lepí kolem svalů, čímž zajišťují jejich podporu a předcházejí jejich nadměrné kontrakci. Výhodou je, že při zajištění podpory svalů a kloubů je zachován plný rozsah pohybu v daném segmentu na rozdíl od pevných tejpů, které rozsah pohybu výrazně omezují. Pružnost kinesiotapu dosahuje 150-160% jeho klidové délky. Kinesiotape zároveň pomáhá funkci lymfatického systému. To vše zkracuje dobu léčby a zlepšuje fyzickou kondici.

Kinesiotapy se vyrábějí z tenké pórovité látky většinou ze 100% bavlny bez latexu. Standardní šířka tapu je 5cm a vyrábějí se v mnoha různých barvách. Díky výborné prodyšnosti, použití hypoalergenního akrylového lepidla a tloušťky zhruba odpovídající tloušťce kůže je velice dobře tolerován a to jak u dospělých tak u dětí.

Jeho využití v oblasti pohybového aparátu je široké a pomáhá zejména úlevě od bolesti, podpoře svalů při pohybu, odstranění nadbytečné lymfatické tekutiny z přetížení, optimálně upravuje postavení kloubu, stimuluje oslabený sval a pomáhá při jeho zařazení do správné funkce a v neposlední řadě zlepšuje vnímání polohy a držení těla a optimálně ho přizpůsobuje funkci svalů a kloubů. Aplikovat se může na určitou konkrétní situaci nebo až na několik dnů. Pro jeho aplikaci jsou dána velice jasná pravidla týkající se místa a způsobu nalepení, velikosti zvoleného tahu, doby trvání aplikace i techniky odstraňování tapu a v neposlední řadě i kontraindikací při jeho používání.

Ve fyzioterapii je kinesiotaping velice užitečnou doplňkovou technikou. O jeho rozvoj se stará Mezinárodní asociace kinesiotapingu, která se zabývá klinickým výzkumem, aplikací výsledků výzkumu kinesiotapingu v terapii a vzděláváním terapeutů.

Neurac® (SET® koncept)

Léčebná metoda Neurac® (Neuromusculární Activace), dříve známá pod názvem SET® koncept, pochází z Norska a využívá speciální terapeuticky přesně dávkovaná cvičení v aparátech Redcord®. Ve fyzioterapii se tohoto labilního prostředí lan využívá k diagnostice a terapii poruch pohybového aparátu.

Metoda je zaměřena na obnovu neuromuskulární funkce. Zásadní schopností aparátů Redcord® je přesné, jemné a plynulé dávkování zátěže pomocí popruhů a elastických lan, která lze použít jako dopomoc, tedy nadlehčení klienta, ale i ke cvičení proti odporu. Výhodou je, že dopomoc není pasivní, ale za současné pohybové funkce klienta – což je pro změnu v řízení pohybu velice výhodné. Mezi hlavní principy a zároveň výhody konceptu patři cvičení s vlastní vahou těla ve všech rovinách. Je velmi výodné, že pohyby v každé z pozic probíhají v uzavřených kinematických řetězcích, tj. v oporách, a to pro každou část těla.

Léčba je velmi individuální a terapie umožňuje každému klientovi aktivní přístup v úrovni jeho schopností. Je co nejvíce zacílená na postiženou funkci a tím je většinou velmi efektivní.

Cílem léčebné metody je odstranění bolesti a obnovení funkčních motorických vzorů. Neurac® léčba zlepšuje svalovou souhru a zaměřuje se na příčinu problému nejen na jeho příznaky.

Brüggerův koncept

Alois Brügger byl švýcarský neurolog, zabývající se problematikou funkčních poruch pohybového systému. Vytvořil komplexní podrobně rozpracovaný systém diagnostiky a terapie.

V diagnostice je zahrnuto vyšetření pacienta pohledem i funkčními testy. Důležitým zdrojem informací je i anamnéza. Do systému terapie patří jak manuální postupy, tak instruktáž cvičení, polohování a edukace (zadání cviků za domácí úkol, doporučení ke změnám v pohybovém režimu). Důležitou součástí terapie je posturální korekce.

K instruktáži o správném držení těla využívá model 3 ozubených kol. Brügger vychází z myšlenky, že pánev, hrudník a hlavu můžeme vnímat jako tři ozubená kola, jejichž postavení spolu úzce souvisí. Z toho musíme vycházet při korekci držení těla a pracovat se všemi třemi segmenty, abychom dosáhli kýženého výsledku.